Intake proces

Intakeproces SY 

De cliënt doorloopt de volgende stappen tijdens Intake en Diagnostiek:

De cliënt kan zich telefonisch, schriftelijk of digitaal (via email) aanmelden. De verwijzer van de cliënt kan de cliënt ook aanmelden. Verder is het mogelijk dat een externe verwijzer of een andere ggz-instelling een second opinion aanvraagt. Zowel een cliënt als diens verwijzer kan telefonisch contact opnemen met de SY als er voorafgaand aan de aanmelding al vragen zijn. De mogelijkheden hiertoe en de telefoonnummers staan onder Contact op onze website. 

Door middel van gespecialiseerde diagnostiek, indicatiestelling en advies doet SY een uitspraak over de diagnose/ classificatie van de cliënt en verwijst SY de cliënt naar een voor de cliënt passende behandeling binnen of buiten SY. Als de verwijzer specifieke vragen heeft gesteld over diagnostiek dan worden deze beantwoord. De problematiek wordt zo exact mogelijk beschreven. Daarnaast kan het gaan om hulpvragen over mogelijkheden tot het volgen van psychotherapie.  

De aanmelding wordt bekeken door de regiebehandelaar en deze wijst de intaker toe die het eerste gesprek met de cliënt heeft. De intaker kan een (GZ)psycholoog, een jeugd&gezinsbehandelaar of een zorgverlener die hiervoor in opleiding is. Indien twijfel bestaat of de aanmelding passend is voor SY, zal de regiebehandelaar eerst contact zoeken met de verwijzer. Wanneer de aanmelding compleet is ontvangt de verwijzer en/of de cliënt een ontvangstbevestiging. De cliënt wordt gevraagd om telefonisch contact op te nemen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek en een diagnostisch interview. De cliënt krijgt op dat moment ook mondeling uitleg over het intakeproces, het digitale vragenlijst portaal en de noodzakelijke gegevens die de cliënt dient in te vullen. Aan de hand van een vast format wordt informatie over de cliënt verzameld. Deze informatie, samen met de informatie die SY al eerder van de cliënt en/of de verwijzer ontving, wordt in het intakegesprek verder besproken. 

Het Intakegesprek. De cliënt komt bij de intaker voor het intakegesprek. Het doel van dit gesprek is dat de cliënt samen met de intaker de problemen en de hulpvraag bespreekt. De uitwerking van de vragenlijsten uit het vragenlijstportaal wordt nader besproken. Verslaglegging vindt plaats in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Tijdens het intakegesprek vindt er een diagnostisch interview interview plaats en wordt de cliënt uitgenodigd voor het verder invullen van vragenlijsten in het vragenlijstportaal. De informatie uit het interview en de vragenlijsten is van belang om te komen tot een behandeladvies. De afspraken worden zoveel mogelijk in overleg met de cliënt gepland.

Multi Disciplinair Overleg (MDO).  De intaker bespreekt de bevindingen in het Multi Disciplinair Overleg en formuleert een behandeladvies. Vervolgens komt de cliënt voor het adviesgesprek weer bij de intaker of de toegewezen behandelaar. Dan worden de uitkomsten van het onderzoek en het behandeladvies besproken. Samen met de cliënt wordt gekeken of het advies passend is. Welk zorgpad uiteindelijk wordt gekozen hangt af van de situatie van de cliënt. Hier passen we Shared Decision Making toe: in overleg met de cliënt wordt bepaald welk zorgpad het beste past bij de situatie van de individuele cliënt. Op deze manier bieden wij zorg op maat. Als de geadviseerde behandeling valt binnen het behandelaanbod van SY, dan worden de vervolgstappen besproken. Als SY de geadviseerde behandeling zelf niet kan aanbieden, wordt dit toegelicht en worden de alternatieven besproken. De intaker verwijst de cliënt door naar een andere instelling (waarbij bij voorkeur de verwijzer geraadpleegd wordt), of de intaker verwijst de cliënt terug naar de verwijzer of de externe behandelaar. De intaker informeert de verwijzer en eventueel de huisarts indien de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien van toepassing vraagt de intaker aanvullend diagnostisch onderzoek aan. De uitkomsten hiervan worden wederom in het Multi Disciplinair Overleg besproken. Nadien wordt het adviesgesprek gepland door de intaker en/of de diagnosticus.

Start behandeling. Indien de cliënt akkoord gaat met een behandeling binnen SY, volgt er binnen drie weken een verkennend behandelgesprek. Hier wordt gekeken naar welke intensiteit van behandeling het meest passend is. Vervolgens kunnen er vervolgafspraak met de behandelaar gemaakt worden. 

Regiebehandelaar: In de intakefase is de regiebehandelaar een (GZ)psycholoog, een klinisch psycholoog, een psychiater of een psychotherapeut. Deze regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de uiteindelijke diagnose en neemt deel aan het adviesgesprek als de intake niet is afgenomen door de regiebehandelaar zelf. De diagnose en het advies worden in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) besproken en besloten.  De regiebehandelaar heeft tijdens de intakefase de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

De regiebehandelaar:

·         is het centrale aanspreekpunt voor de cliënt en zijn naaste(n) en eventueel wettelijke vertegenwoordiger(s);

·         voert een substantieel deel uit van de behandeling van de cliënt volgens het geïndiceerde zorgpad voor de cliënt;

·         ziet erop toe dat dossiervoering plaatsvindt die voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Andere professionals blijven verantwoordelijk voor hun eigen dossiervoering;

·         formuleert de voorlopige diagnose en de indicatie op basis van integratie van relevante informatie van cliënt en naaste(n), uit verwijsinformatie, diagnostisch onderzoek en de bevindingen uit het Multi Disciplinair Overleg;

·         bespreekt de diagnose en het voorstel indicatie zorgpad met cliënt;

·         draagt zorg voor goede crisishantering gedurende de intakefase;

·         volgt op of alle acties uit de intakefase uitgevoerd worden en zo nodig het team aansturen;

·         draagt zorg voor goede overdracht naar het behandelteam en de regiebehandelaar van het geïndiceerde zorgpad. In het geval dat de cliënt op een wachtlijst komt te staan, draagt de regiebehandelaar zorg voor een goede overdracht (mondeling en schriftelijk) naar de verwijzer of de externe behandelaar van de cliënt;

·         heeft, indien er een verschil van mening is tussen de verschillende zorgprofessionals, een doorslaggevende stem nadat alle andere professionals zijn gehoord. Zie de escalatieprocedure van de SY en de richtlijnen voor samenwerking in een multidisciplinair team.

·         Als de regiebehandelaar geen psychiater is, is de psychiater die aanwezig is in het MDO verantwoordelijk voor de somatische en farmacotherapeutische screening en psychiatrische beoordeling.