verwijzers

SYzorgt is te vinden in Zorgdomein

Voor een snelle manier van verwijzen en contact met huisartsen / poh- jeugd is SYzorgt aangesloten bij zorgdomein. 

Jeugd GGZ
Voor diagnostiek en behandeling vanuit SYzorgt is er een verwijzing nodig van de huisarts, POH (ggz)jeugd, schoolarts of specialist. In de meeste gemeenten mogen ook casusregisseurs verwijzen. 


Basis en Specialistische GGZ. Er kan verwezen worden voor eenvoudige diagnostiek en kortdurende behandeling of training. Of voor meer specialistische vraagstukken waarbij psychodiagnostiek en of psychiatrisch onderzoek gewenst is, waarna er een behandeling kan plaatsvinden.   


De verwijzer kan altijd even overleggen over de inhoud van de verwijsbrief. 
autumn-1182811__340jpg

SY en WijsZo Unit  

Voor kinderen die geplaatst zijn in WijsZo Unit in Meppel is een speciaal aanbod. ( www.wijszo.nl
SYzorgt werkt binnen WijsZo nauw samen met het team. Zo kan het kind naast pedagogische en didactische begeleiding ook psychologische of psychiatrische diagnostiek & behandeling krijgen. Hierin worden ouders nauw betrokken. 
Zie verder SYzorgt en WijsZo. 

 Zonder verwijzing kunnen we de behandeling niet starten. 

girl-2796977__340jpg