Tarieven

Vergoeding en tarieven 2020 – Jeugd

De huisarts of jeugdprofessional van het jeugdteam heeft geconstateerd dat uw kind baat heeft bij gesprekken met een orthopedagoog/(kinder)psycholoog. Op grond van de klachten/problemen of vragen over uw kind en mogelijk na overleg met de praktijkondersteuner bent u doorverwezen naar de  Generalistische Basis GGZ, in dit geval naar SY.

Wat doet de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen van alle leeftijden met licht- tot matig ernstige stoornissen. De behandelaar behandelt daarin vrij kortdurend d.w.z. van ongeveer 5 tot 10 sessies. Bij de aanmelding wordt ingeschat of uw hulpvraag hier beantwoordt kan worden. Constateert de behandelaar dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan wordt u terugverwezen. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is andere hulp gewenst.

Verwijsbrief huisarts of jeugdteam

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts of het jeugdteam nodig. In de verwijsbrief moet duidelijk vermeld staan dat het een verwijzing is naar de basis GGZ en dat er sprake is van een (vermoeden van een) stoornis op psychisch gebied (DSM V classificatie). De datum van de verwijsbrief moet vóór de intakedatum liggen. De verwijzer schat in of er mogelijk een classificatie op psychisch gebied is, bij uw kind. Het gaat hierbij om (een vermoeden van) een (tijdelijke) stoornis, waarmee de behandelaar verder zal kijken of de klachten van uw kind daadwerkelijk binnen dit pad van zorg vallen. Zonder verwijsbrief wordt de zorg niet vergoed.

Wat kost het?

Per 1 januari 2015 is het zorgstelsel veranderd. De financiering van de GGZ voor jeugd tot 18 jaar verloopt via de gemeenten. SY heeft contracten met gemeente in Zuid-Drenthe, Friesland en Overijssel. Na aanmelding bij SY en eventueel na bestudering van aanmelddocumenten, wordt ingeschat of vergoeding voor uw kind mogelijk is. Een verwijsbrief van de huisarts en een (vermoeden van een) DSM-classificatie zijn dan voorwaarde.

 

Overig product (OVP)

Heeft uw kind geen (vermoeden van een) DSM-classificatie, wilt u liever de kosten voor eigen rekening nemen of valt de gewenste zorg niet onder de vergoedingen, dan geldt het tarief voor overig product (OVP). Hieronder vindt u de prijslijst van verrichtingen en behandeling die niet tot de verzekerde zorg behoren en voor eigen rekening komen. Dit geldt ook wanneer er langer zorg nodig is na het bereiken van de maximum vergoeding.

Enkelvoudig intelligentieonderzoek (intake, afname, verwerking, advies)€ 695,-
Onderzoek op maat, bijvoorbeeld naar sociaal-emotioneel functioneren, persoonlijkheid, gezinsfunctioneren, executieve functies, neuropsychologisch onderzoek, of een combinatie daarvan (intake, afname, verwerking, advies)€ 85,- per uur
Onderzoeksmiddelen afgenomen in het kader van procesdiagnostiek

(prijs varieert per onderzoeksmiddel, ong. tussen €2,50 – €30)

Betalen per afname
Onderzoeksverslag intelligentie- en sociaal-emotioneel onderzoek standaard€ 85,- per uur
Onderzoeksverslag intelligentie- en sociaal-emotioneel onderzoek uitgebreid€ 85,- per uur
Ouder/ kind relatieproblematiek of ouderbegeleiding/opvoedingsondersteuning€ 85,- per consult
Volwassenen: behandeling aanpassingsproblematiek(ontslag, burn-out, rouw, echtscheiding)€ 85,- per consult
overige (vak)therapeutische behandelingen.€ 60,- per uur
Aanvullende consulten bij overschrijding van productmaximum€ 85,- per uur
Standaard eigen bijdrage voor evt. aanschaffen werkboek, kopiëerwerk, etc.€ 25,- per behandeling

Zelf betalen

Mocht u een (deel van een) hulpverleningstraject zelf betalen, dan geschiedt de betaling per maand. Betaling geschiedt via overboeking van het verschuldigde bedrag o.v.v. het factuurnummer naar rekeningnummer: NL 83KNAB0255421818 t.n.v. Soarch Ynset b.v.

Duur van de behandeling binnen de basis GGZ

Vanaf 2018 verandert de inkoop van jeugdhulp en wordt er uitsluitend met zorgprofielen gewerkt. Afhankelijk van de hulpvraag, wordt door de verwijzer of behandelaar ingeschat welk zorgprofiel het best past in de situatie van uw kind, en met welke andere zorgaanbieders er eventueel wordt samengewerkt. Wanneer na het bereiken van de maximale vergoeding voor een zorgprofiel nog aanvullende hulp nodig is, kan er een nieuw zorgprofiel worden gestart.

Supervisie en coaching

Indien u een supervisie- of coachingstraject wilt starten in het kader van het duurzaam verbeteren van uw professionele beroepsuitoefening, gelden de volgende tarieven:

  • €90 per persoon per uur bij een individueel traject
  • €75 per persoon per uur bij een traject met twee personen
  • €60 per persoon per uur bij een traject met drie personen

Volwassenen

SY levert vergoede zorg voor de jeugd. Wanneer u als volwassene een traject wilt starten, kan SY u doorverwijzen naar een collega organisatie voor volwassenen. Mocht u toch bij SY onder behandeling willen en kunnen (afhankelijk van de beoordeling van de regiebehandelaar), dan kunt u uw factuur insturen bij uw zorgverzekeraar. Hier kunt u tot 75% terugkrijgen van de gemaakte kosten, afhankelijk van uw verzekering.

Bel tijdig af!

Zorg wordt alleen vergoed als een behandeling heeft plaatsgevonden. Wanneer u uw gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, doe dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip. Belt u niet of te laat, dan komt de zitting voor eigen rekening. De kosten bedragen indien niet tijdig wordt afgebeld €85 per uur.

Algemene betalingsvoorwaarden  

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling al schriftelijk aangegaan tussen  SY en de cliënt
  1. Alle door SY gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  1. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is dan over het openstaande bedrag aan SY de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  1. SY is in het hiervóór onder 3 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van €133,45.